Primeri uporabe Opal Clienta

FAKTURIRANJE:

Stranka lahko pripravlja predračun,avansni račun, račun in dobropis. Na račun črpa avansne račune. Omogočeno je pregledovanje predračunov, računov in dobropisov ter pregled prometa.
Računovodski servis opravi knjiženje računov in dobropisov.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Uporaba programa za fakturiranje storitev, vključno z izdelavo predračunov, računov in dobropisov
 • Avtomatska izdelava računa iz predračuna in dobropisa iz računa
 • Izpisi na lokalno nameščene tiskalnike
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Avtomatski prenos izdanih računov v DDV knjige – ni podvojenih vnosov

 

FAKTURIRANJE ZALOGE:

Stranka lahko vnaša prejemnice, stornacije prejemov, dobavnice, storno dobavnice, predračune, avansne račune, račune, porabo, medskladiščni prenos, vnos inventure, zaključek inventure. Na račune črpa avansne račune.

Omogočeno je pregledovanje dokumentov prejema, stornacij prejema, dobavnic, storno dobavnic, dokumentov porabe, medskladiščnih prenosov. Na voljo je pregled Kartic identov in Pregled zalog.

Računovodski servis opravi knjiženje računov, dobropisov avansnih računov.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Uporaba programa za fakturiranje z zalogami, vključno z vsemi dokumenti, ki sodijo k vodenju zalog
 • Avtomatska izdelava dokumenta iz predhodnega, kar zmanjša podvojene vnose
 • Izpisi na lokalno nameščene tiskalnike
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS

Avtomatski prenos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov v DDV knjige – ni podvojenih vnosov

 • Stranki nudi program za vodenje zalog

 

KNJIGA POŠTE:

Stranka vpisuje in likvidira tako prejeto kot izdano pošto. Za vse prejete račune si lahko avtomatsko izdela plačilne naloge. Računovodski servis na podlagi vnesene prejete pošte opravi le še njeno knjiženje.
Opcija: Stranka lahko prejeto in izdano pošto skenira ter jo pripne k posameznemu vnosu pošte. Prednost v primeru, da stranka tudi skenira prejete račune, je ta, da ji ni potrebno fizično nositi papirjev do servisa.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Vodenje lastne evidenca prejete in izdane pošte, vključno z računi
 • Avtomatska izdelava plačilnih nalogov za račune
 • Izvoz plačilnih nalogov v datoteko, primerno za uvoz v vse bančne programe
 • Skeniranje računov, kar posledično pomeni, da ni potrebno fizično nositi papirjev na računovodski servis. Slika skeniranega računa je na ta enostaven način avtomatsko pripeta računu. Skenirana slika spremlja račun tudi na računovodskem servisu v DDV knjigah in knjižbah v Finančnem knjigovodstvu.
 • Uporaba enostavnih predlog, prek katerih lahko vrši vnos vseh stroškovnih računov računovodstva nevešča oseba. Tako je preko predlog račun v celoti poknjižen, vključno s pozicijami.
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Avtomatski prenos prejetih in izdanih računov v DDV evidence – ni podvojenih vnosov
 • Servis lahko vrši kontrolo vnosov s skeniranim računom, ki se odpira na zahtevo
 • Skenirani dokumenti spremljajo račune tudi v Finančno knjigovodstvo, kjer so na voljo za prikaz

 

PLAČILNI NALOGI:

Stranka lahko vnese ter hkrati plačuje svoje obveznosti za vse tiste račune, ki jih je predhodno vnesla v knjigo pošte. Računovodski servis na podlagi dogovora s stranko lahko izvaja plačilni promet v imenu stranke. Pri takem načinu stranka samo označi virmane, ki naj bi bili plačani in servis realizira plačila.

 

PLAČE - ZBIRNIK:

Stranka lahko izvede vnos podatkov plač (npr. urne postavke rednega dela, dopusta, praznika, boleznine, povračila… ). Pošlje sporočilo o pripravljenih podatkih za obračun, doda opozorila, obvestila. Po zaključku vnosa program zaklene podatke za vnos, odklene jih lahko ponovno le računovodski servis.

Računovodski servis na podlagi podatkov opravi obračun, oddajo potrebnih poročil, REK obrazcev, plačilnih nalogov po enakem postopku kot do sedaj.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA

Spremljane evidence ur rednega dela, dopustov, praznikov, boleznin, točk prevozov, dodatkov za prehrano … prek Clienta, ki pomeni sočasen vnos podatkov za obračun plač

KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Vnos ur rednega dela, dopustov, praznikov, boleznin, točk prevozov, dodatkov za prehrano … servisu ni potrebno izvajati, ker to izvede že stranka prek Clienta
 • Prihranek pri času, ki bi ga porabil servis za vnos ur in točk po zaposlenih – ni pretipkavanja iz lista ali Excela, kot smo ga bili vajeni do sedaj
 • Servis opravi oddajo potrebnih poročil, REK obrazcev, plačilnih nalogov, izpisov plačilnih list, ki jih stranki pošlje avtomatsko na mail

 

FAKTURNA KNJIGA

Stranka izvede hiter vnos računa – poda podatke o vrsti računa, partnerja (posledično se avtomatsko vnesejo podatki o tipu računa ter kontu računa in kontu stroška/prihodka), pomembnejše datume računa ter zneske.
Računovodski servis vnese protipostavke računa, izvede likvidacijo in knjiženje ali pa preko hitrih predlog izvede samo še kontrolo in knjiženje.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Uporaba enostavnih predlog, prek katerih lahko vrši vnos vseh prejetih in izdanih računov.
 • Če se predloge ne uporabi, program ponudi, glede na izbranega partnerja, vse vnesene možnosti iz preteklih vnesenih računov
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Avtomatski prenos prejetih in izdanih računov v DDV evidence – ni podvojenih vnosov
 • Vnosi s strani Clienta so vidni tudi na servisu, kar omogoča kontrolo servisu.

 

FINANČNO RAČUNOVODSTVO

Stranka ima omogočeno:

 • prevzem in knjiženje bančnih izpiskov – navezovanje saldakontskih postavk omogoči ažuren pregled odprtih terjatev in obveznosti,
 • pregledovanje dnevnika, kontnih kartic, saldakontov ter bruto bilanc,
 • pregledovanje stanja dokumentov,
 • pregled uspešnosti poslovanja podjetja kot celote ali njenih profitnih centrov,
 • pregled odprtih terjatev in obveznosti po zapadlosti,
 • pisanje opominov in IOP-jev.

Računovodski servis dokonča razporejanje prilivov in odlivov po prevzetih bančnih izpiskih in izvede njegovo knjiženje. Na podlagi mehanizma poenostavljenih filtrov predpripravi stranki take filtre, ki so glede na njeno računalniško znanje čim bolj razumljivi in enostavni.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Neodvisno od servisa lahko pregledujete, izpisujete na lokalne tiskalnike dnevnik, kontne kartice, saldakonte, stanje dokumentov, ter bruto bilanco
 • Pregled uspešnosti poslovanja podjetja kot celote ali njenih profitnih centrov
 • Pregled prometa po mesecih
 • Pregled po zapadlosti
 • Pregled salda partnerjev
 • Pregled odprtih terjatev in obveznosti po zapadlosti
 • Izpisujete lahko opomine in IOP-je
 • Knjiženje bančnih izpiskov lahko opravite delno ali v celoti, odvisno od dogovora s servisom
 • Uporaba enostavnih razumljivih filtrov, ki jih nastavi računovodski servis
 • Pregled skeniranih dokumentov
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Ni potrebno posredovati podatkov iz Finančnega modula stranki, ker lahko samo vpogleduje v svoje podatke in le te izpisuje na lokalno nameščene tiskalnike pri njih.
 • Knjiženje bančnih izpiskov se lahko delno ali v celoti prepusti stranki, odvisno od dogovora.

 

POTNI NALOGI:

Stranka sama zase piše potne naloge. Računovodski servis pripravi obračun potnih nalogov. Opcija: Stranka sama pripravi tudi obračun potnega naloga, računovodski servis preveri ustreznost obračuna.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Uporaba programa za potne naloge in obračun
 • Redno ažurirani podatki o vrednosti kilometrin, malic, dnevnic za vse države
 • Opcijska izdelava le potnih nalogov, obračune lahko nadalje izvaja računovodski servis, ali jih izdeluje stranka sama
 • Progam omogoča vnos vseh relacij po domačem in tujih trgih vključno s tujimi dnevnicami, ki so redno ažurirane
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Avtomatski prenos obračunov potnih nalogov, ki jih je izdelala stranka v Finančno knjigovodstvo – ni podvojenih vnosov
 • Sočasna evidenca, ker so vneseni potni nalogi na Clientu vidni tudi na servisu.

 

BLAGAJNA:

Stranka sama vnaša blagajniške prejemke/izdatke, izdeluje dnevnik, ga izpisuje. Vodi lahko več blagajn, opcijsko tudi devizne. Na voljo analitičen pregled, saldo blagajne in pregled dnevnika.

KORISTI za stranko RAČUNOVODSKEGA SERVISA
 • Uporablja program blagajno, izdeluje, izpisuje prejemke, izdatke, dnevnike.
 • Vodenje blagajne za gotovinsko plačane račune
 • Vodenje pologov na TRR iz blagajne
 • Druga izplačila iz blagajne
 • Spremlja saldo blagajne
KORISTI za RAČUNOVODSKI SERVIS
 • Avtomatski prenos dnevnikov v Finančno knjigovodstvo
 • Sočasna evidenca, ker so vnesene blagajne vidne tudi na servisu.

VSE TE OPCIJE SO DOSEGLJIVE STRANKI SERVISA neomejno, 24 ur na dan, z enostavno prijavo v program Opal Client, ki se prek interneta poveže na bazo podjetja, za katerega se vodi računovodstvo na servisu. Namestitev Clienta je enostavna in je opravljena v dveh minutah. Za prijavo vam servis odpre in posreduje uporabniško ime, geslo in ključ, in že so vam na voljo vse navedene funkcionalnosti, ki smo vam jih navedli.

Opal Client - Namesti, vnašaj in bodi na tekočem od koderkoli!

Zaupajo nam