Popolna rešitev za računovodstvo

Opal je v svojem računovodskem delu prilagojen in pred nastavljen glede na dobro poslovno prakso. Posamezno podjetje lahko v celoti vodi ena oseba ali pa so opravila razdeljena med več oseb.

Šifranti, ki so na nivoju države enotni, kot so tečajnice, države, valute, konti načrt ... so enotni na nivoju informacijskega sistema, mogoče pa jih je tudi prilagoditi po meri. Posamezni moduli so povsem samostojni, ko nastopajo skupaj, pa si med seboj izmenjujejo podatke. Tako lahko konfiguriramo različne kombinacije informacijskega sistema glede na potrebe posameznega podjetja.

Predstavitev modulov

Davčne napovedi

Modul Davčna napoved vam omogoča izdelavo DDPO za katero koli obliko poslovnega subjekta, ki jo lahko direktno oddate na e-davke. Modul omogoča tudi pripravo prognoz. Davčno napoved lahko namreč izdelate že med letom in tako ugotovite, kakšen bo vaš davek ob koncu leta, če boste s tako kontinuiteto poslovanja nadaljevali tudi v prihodnje.

Več o Davčne napovedi >>>

DDV knjige - Evidence

Modul DDV knjige je namenjen beleženju in obdelavi prejetih in izdanih računov, njihovemu avtomatskemu knjiženju v glavno knjigo in saldakonte ter zagotavljanju podatkov za Finančno upravo. Modul obsega napredne funkcije in možnosti evidentiranja, avtomatsko številčenje računov, vodenje več knjig prejetih in več knjig izdanih računov, ...

Več o DDV knjige >>>

Glavna knjiga

Modul Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev omogoča zbiranje knjižb, ki prihajajo iz ostalih programov in modulov ter ročnih temeljnic. Tako zbrane knjižbe so podlaga za pripravo pregledov, kot so dnevnik knjiženja, bruto bilanca, kontna kartica, saldakonti kupcev in dobaviteljev, komercialni pregledi, kompenzacije, razne analize, izračun zamudnih obresti idr.

Več o Glavna knjiga >>>

Osnovna sredstva

Modul Osnovna sredstva je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev. Zagotavlja obračunavanje in razkrivanje zakonskih informacij, ki jih določajo SRS 2006 ali podjetja v svojih internih aktih. Osnovna sredstva se lahko evidentirajo po modelu nabavne vrednosti ali modelu prevrednotenja. Rokovanje z modulom je zelo enostavno.

Več o Osnovna sredstva >>>

Knjiga pošte

Modul Knjiga pošte vam omogoča dosledno in pregledno ureditev papirjev. Preko enostavnega uporabniškega vmesnika lahko vnašate prejeto in izdano pošto, skenirate listine, jo vsebinsko razdelite v različne skupine ter si zagotovite lažji pregled nad dokumentacijo, ki prihaja in odhaja iz hiše.

Več o Knjiga pošte >>>

Obresti

Modul obresti vam zagotavlja možnost hitrega izračuna zamudnih obresti s poljubno izbrano obrestno mero, za poljubno izbrani časovni interval po linearni ali konformni metodi. Stopnje zamudnih obresti so vzdrževane na Opal strežniku in jih lahko uvozite ali uporabite opcijo avtomatskega dnevnega ažuriranja.

Več o Obresti >>>

 

Skeniranje

Modul zagotavlja mnogo več, kot le običajno skeniranje, saj lahko vzpostavite vizualne povezave z dokumenti, ki se nahajajo v sistemu (npr. prejeti ali izdani računi, bančni izpiski, plačilne liste, prejeta in izdana pošta ...).

Več o modulu Skeniranje >>>

Bonitete

Modul Bonitete črpa podatke iz več virov hkrati, na voljo pa so podatki za slovenske pravne osebe z matično ali davčno številko. Modul omogoča hiter in enostaven pregled stanja in dnevnih sprememb vseh partnerjev.

Več o modulu Bonitete >>>

 
 

 

Dodana vrednost tudi za vaše stranke

Opal ima tudi Opal odjemalca, ki strankam računovodskega servisa omogoča neposreden internetni vpogled v svoje podatke, kadar koli in ob kateri koli uri. Z nastavitvijo določenih pravic jim lahko omogočite tudi določene vnose, npr. vnos potnih nalogov, blagajniških prejemkov in izdatkov ...

Zaupajo nam