Plače

Plače, Druga izplačila, REK1, Dohodnina

Računalniški program Plače in druga izplačila omogoča izračun plače po trenutno veljavni zakonodaji, kakor tudi obračun ostalih izplačil kot so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, sejnine, najemnine, dividende...

Program omogoča:

 • izračun plač po različnih sistemih nagrajevanja: bruto, neto, točkovni ...
 • izračun plač po tarifnih razredih in količnikih
 • obračun bonitet in izplačil nad uredbo
 • obračun neplačanih odsotnosti in razlik do minimalne plače
 • obračun refundiranih boleznin
 • obračun invalidnin in obračun plač invalidov, ki presegajo kvoto določeno z zakonom
 • obračun PDPZ – prostovoljnega dodatnega pokojninske zavarovanja
 • obračun beneficiranega delovnega staža
 • obračun zaposlenih na javnih delih
 • avtomatski in ročni obračun vseh neto dodatkov: prehrana med delom, prevoz na delo, odpravnine, jubilejne nagrade, ...
 • spremlja in avtomatsko obračunava devizna in evrska posojila, administrativne prepovedi ter druge odtegljaje po različnih kriterijih: po številu obrokov, do poplačila celotnega zneska ali od datuma do datuma
 • spremlja in avtomatsko obračunava tudi druge odtegljaje kot so: samoprispevki, dodatno zavarovanje, članarine, ...
 • obračun prispevkov zasebnikov in obračun plač zaposlenih pri zasebnikih z vsemi posebnostmi teh obračunov

Program je na zunaj zelo odprt in celoten obračun se vrši preko prednastavljenih formul, ki jih uporabnik lahko nastavlja po lastnih potrebah. S tem si lahko prilagaja metodologijo obračuna.

V sklopu modula Plače so tudi obračuni:

 • regresa, ki se obračunava po trenutno veljavni zakonodaji, torej po povprečni stopnji. Omogoča njegovo večkratno izplačevanje in obračun regresa nad uredbo
 • poračuna, božičnice in 13. plače
 • obračun prispevkov zasebnikov na način, da se za vse zasebnike naredi obračun naenkrat, ne glede na to, ali zaposluje delavce ali ne. Ta način podpira tudi izpis obrazcev, pripravo, izpis ali prenos plačilnih nalogov ter izdelavo temeljnice za vse zasebnike naenkrat. Program že vsebuje vse obrazce, ki so predpisani s trenutno veljavno zakonodajo: REK obrazci, davek na plačilno listo, Obrazec 1/ZAP-M ter vsi drugi občasni obrazci za potrebe različnih statistik. Ob spremembi zakonodaje se obrazci enostavno nadgradijo.

Neto nakazila in dodatke lahko nakazujemo posamično neposredno na račune delavcev ali izdelamo zbirni nalog po posameznih bankah, pri čemer program izpiše tudi seznam zaposlenih z zneski za posamezno banko ali pa izdela datoteko posameznih nakazil po sistemu za zbirni center.

Če ima več zaposlenih posojila ali druge odtegljaje pri istem kreditodajalcu, lahko program izdela en sam plačilni nalog in izpiše poročilo, ki ga posredujete kreditodajlcu. V nasprotnem primeru pa se za vsako posamezno posojilo ali odtegljaj izdela svoj plačilni nalog.

V dobi internetne tehnologije se plačilni nalogi običajno uvozijo v spletne programe za bančno poslovanje. Program tako podpira izvoz nalogov in pripravo ustrezne datoteke za večino spletnih programov za bančno poslovanje.

Ob zaključku obračuna program pripravi še temeljnico za knjiženje, ki jo lahko izpišemo ali pa avtomatsko sknjižimo v naš paket Finančnega knjigovodstva.

Program je prilagojen tudi proračunskim uporabnikom, ki morajo na AJPES poročati podatke o plačah javnih uslužbencev. Izdela zahtevano XML datoteko, ki se potem uvozi neposredno v AJPESov program za zajem teh podatkov.

Konec leta pripravi podatke za napoved dohodnine, ki jo lahko oddamo v papirni obliki ali na disketi. Program omogoča, da k plači ročno dodamo tudi druge vrste prejemkov kot so sejnine, podjemne pogodbe, ... (če niso bili obračunani v našem paketu). Tako disketa vsebuje kompletne podatke o dohodnini posameznega zaposlenega.

Poleg poročila o dohodnini program pripravi tudi podatke za obrazec M4. Lahko pripravi datoteko ali pa obrazec M4 izpiše na velikost papirja A4 ali na predpisani obrazec velikosti A3.
Program pripravi tudi poročilo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Program vsebuje še modul za izdelovanje različnih poročil in analiz. V tem modulu si lahko uporabniki pripravijo različna poročila po svojih željah in potrebah, nekaj poročil pa vsebuje že program sam.

Modul Razna izplačila vsebuje obračun izplačil kot so:

 • vse oblike izplačil avtorskih honorarjev
 • podjemne pogodbe
 • najemnine
 • sejnine
 • dividende
 • nagrade vajencem
 • nadomestilo za poslovodenje
 • nagrade udeležencem v nagradnih igrah
 • ...

Modul Razna izplačila se stalno dopolnjuje s spremembami zakonodaje, zato vsebuje tudi nadgradnjo obračunov. Podpira vse obvezne izpise zahtevanih obrazcev in druge prednosti, ki so opisane v modulu Plače, kakor so: izdelava nalogov, poročil, poročilo za dohodnino, izdelava temeljnice, ...

Zaupajo nam