Osnovna sredstva

Modul Osnovna sredstva je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev. Modul zagotavlja obračunavanje in razkrivanje zakonskih informacij, ki jih določajo SRS 2006 ali podjetja v svojih internih aktih. Osnovna sredstva se lahko evidentirajo po modelu nabavne vrednosti ali prevrednotenja.

Rokovanje z modulom je zelo enostavno. Osnovan je na osnovi dogodkov, ki se evidentirajo v posebni tabeli Dogodki osnovnih sredstev ,nato pa se prepišejo v tabelo Kartice OS. Avtomatska dogodka, kot sta amortizacija in pospešena amortizacija, se evidentirata na kartice OS neposredno ob izračunu. Vse ostale dogodke, ki se v toku življenjske dobe nekega posameznega osnovnega sredstva zgodijo, uporabnik evidentira ročno.

Na kartici osnovnega sredstva lahko kronološko sledimo vsaki spremembi, ki se pojavi in sicer:

  • sprememba amortizacijske skupine in stopnje amortizacije,
  • sprememba stroškovnega mesta ali projekta,
  • naknadna vlaganja v osnovna sredstva,
  • prevrednotenje (okrepitev, slabitev, odprava oslabitve)
  • prodaja ali delna prodaja,
  • inventurna razlika,
  • takojšnji odpis drobnega inventarja do vrednosti 500 EUR,
  • odpis in knjigovodska likvidacija,
  • prekvalifikacije,
  • delitve, združitve.

Nepremičnine, ki jih oddajate v najem, lahko s posebnim dogodkom prenesemo v skupino naložbenih nepremičnin. Nove nabave in dograditve osnovnih sredstev lahko vnašamo direktno iz postavk glavne knjige iz modula finančno knjigovodstvo.

Obračun amortizacije

Modul omogoča, da velike vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, razporedimo na njihove sestavne dele glede na dobo koristnosti. V modulu lahko obračunavamo amortizacijo za vsak del posebej, hkrati pa pregledujemo vrednosti vseh sredstev kot celoto.

Program zagotavlja obračun amortizacije za poslovne in davčne namene in hkrati. Istočasno preračunava obveznost oz. terjatev za odloženi davek od dohodka pravnih oseb. Obračun amortizacije je možen za več let naprej, kar omogoča osnovo za planiranje.

Izpisi in pregledi

Zagotovljeni so izpisi in pregledi po različnih kriterijih in klasifikacijah, ki jih določimo glede na zahteve poslovodstva oz. strank. Najbolj enostavni so izpisi, ki prikazujejo podatke skoncentrirane po sredstvih (splošen pregled, namenski pregled…) Druga vrsta izpisov prikazuje podatke na osnovi šifranta. V šifrant lahko podamo poljubna navodila za izdelavo izpisa po želji. Za vsako posamezno osnovno sredstvo lahko izpišemo njegovo kartico in aktivacijski list, poleg tega pa so zagotovljeni tudi standardni izpisi, ki jih zahtevajo revizijske hiše.

Temeljnico lahko izdelamo za poljubno obdobje. Omogočeno je enostavno usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo.

V modul lahko vnašamo inventuro osnovnih sredstev. Popisne liste pripravimo po različnih kriterijih (lokacijah, sobah, zadolženih osebah, stroškovnih mestih, projektih…) in si s tem olajšamo samo izvedbo inventure. Inventuro lahko izvajamo ročno ali preko terminalov partnerskih podjetij Špica International d.o.o. in Leoss d.o.o. s katerimi je narejena integracija uvoza podatkov v sistem. Ob nakupu modula vam omogočamo enostaven prenos vaših podatkov.

Register osnovnih sredstev – osnovni podatki

Register osnovnih sredstev – dodatni podatki

Splošen pregled osnovnih sredstev

Zaupajo nam