Obresti

Modul obresti omogoča hitri izračun zamudnih obresti s poljubno izbrano obrestno mero za poljubno izbrani časovni interval po linearni ali konformni metodi. Stopnje zamudnih obresti so vzdrževane na Opal strežniku, tako da jih lahko uvozite oziroma uporabite opcijo avtomatskega dnevnega ažuriranja.

Uporabnik lahko pred obračunom oblikuje različne namene, in sicer:

  • obresti kupci – izdelamo obračune za vse kupce ali za posamezen konto terjatev,
  • obresti dobavitelji – izdelamo obračune za vse dobavitelje hkrati ali za posamezen konto obveznosti,
  • obresti povezane osebe,
  • obresti pogodb ali za vsako pogodbo posamično,
  • obresti ločeno za individualno izbranega partnerja.

Postopek priprave poteka tako, da glede na izbrani namen program izvede nabor ustreznih podatkov, ki vstopajo v obračun, ugotovi glavnico, ki se bo obrestovala po veljavni oz. definirani obrestni meri in izračuna znesek obresti.

V naslednjem koraku se pripravi obračune. Program bo upošteval določen minimalni znesek, nad katerim kreira obračune.

Po potrditvi s strani odgovorne osebe obračun dobi dokončno številko, s katero se avtomatsko evidentira.

Potrjene in zaključene obračune se lahko prenese v DDV evidence, v blagovno knjigovodstvo ali v upravljalski modul, kjer je obračun ena izmed postavk računa.

Postavke obračunov, ki se niso potrdite bodisi zaradi prenizkega zneska ali trenutne poslovne odločitve odgovorne osebe, ponovno vstopijo v naslednji obračun.

Program za vsako glavnico vodi kartico obračunov.

Zaupajo nam