Glavna knjiga

Modul Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev predstavlja vrh informacijskega sistema OpPIS. V njem se zbirajo knjižbe, ki prihajajo iz ostalih programov in modulov in ročnih temeljnic. Tako zbrane knjižbe so podlaga za pripravo naslednjih pregledov:

 • Dnevnik knjiženja, kjer lahko omejite pregled glede na posamezne kategorije, obdobja oz. vrste knjižb ali pregledujete dnevnik kot celoto z vsemi podatki. Iz tako pripravljene tabele imate možnost podatke izpisati, presortirati in izvoziti v Excel ali neposredno iz programa poslati tabelo kot PDF priponko po email-u.
 • Bruto bilanco lahko izdelate po različnih kriterijih, med katerimi so najbolj zanimivi datum dokumenta, datum DUR-a ali datum knjiženja. Bruto bilanco lahko pripravite v tuji valuti s preračunom v domačo valuto. Bilanco je mogoče pripraviti v tujem kontnem planu.
 • Kontna kartica poleg pregleda knjižb v okviru izbranega konta, obdobja, stroškovnega mesta, projekta, simbola ponuja še vrsto dodatnih operacij. Tako lahko neposredno iz kontne kartice izdelate avansne račune, ki jih nato izpišete in pošljete strankam, poleg tega pa se vam takoj zapišejo v davčne evidence. Možna je izdelava blagajniških prejemkov in izdatkov. Postavke lahko med seboj zapirate in tako imate tudi na kontni kartici možnost pregleda odprtih postavk. Morebitne stotinske izravnave ali tečajne razlike vam program avtomatsko razknjiži.
 • Saldakonti kupcev in dobaviteljev zagotavljajo pregled terjatev in obveznosti po partnerjih, ki jih lahko v pregledu predhodno razvrstite po nešteto kriterijih. Tako pripravljene preglede lahko shranite, kar vam v nadaljevanju olajša delo. Program vam pri zapiranju saldakontskih postavk nudi več vrst zapiranja: ročno, avtomatsko po vezi, avtomatsko po zneskih, avtomatsko delitev in zapiranje s pomočjo delitve knjižb. Stotinske izravnave in tečajne razlike na deviznih kontih se ob zapiranju avtomatsko knjižijo. V saldakontih se pripravljajo tudi podatki za izračun zamudnih obresti, avtomatski avansni računi, opomini in IOP-ji.
 • Komercialni pregledi nudijo vse tiste preglede in izpise, ki se jih računovodstvo poslužuje, ko mora svoji komercialni službi zagotoviti ažurne in točne podatke bodisi o stanju odprtih računov po partnerjih ali prometu po partnerjih, ki ga pripravite po različnih kriterijih. Poleg tega lahko v tabeli Stanje dokumentov pripravite podatke za izpis opominov in IOP-jev, ki jih izpišete po vnaprej pripravljenih obrazcih. Tak opomin lahko kot PDF priponko pošljete stranki po elektronski pošti. Poleg tega lahko pripravite predlog medsebojne, verižne ali multi kompenzacije. Iz stanja dokumentov poteka tudi glavnina plačilnega prometa, torej priprava plačilnih nalogov za domače in tuje pravne osebe. Iz komercialnih pregledov se izvaja tudi priprava direktnih bremenitev (trajnik) in izvršb.

Primeri komercialnih pregledov so: stanje dokumentov, promet po mesecih (horizontalno, vertikalno), saldo partnerjev, po kontih, po državah, po zapadlostih …

 • Kompenzacije vam zagotavljajo avtomatsko generiranje medsebojnih in multi kompenzacijskih predlog. Rezultate pobotov lahko enostavno uvozite, izdelate specifikacije zapiranj in avtomatsko generirate temeljnico za zapiranje terjatev in obveznosti. Na tem mestu lahko zapirate tudi ostale kompenzacije in izdelate avtomatske temeljnice za knjiženje.
 • Izračun zamudnih obresti lahko naredite avtomatsko iz predhodno generiranih saldakontskih zaprtih ali odprtih postavk. Poleg tega lahko obračun zamudnih obresti narediti tudi za povsem ročno vnesene postavke.

Uvoz bančnega izpiska

Z opcijo uvoza bančnega izpiska program podpira možnost uvoza katerega koli izpiska ne glede na banko. Poleg tega lahko neposredno v OpPIS uvozite tudi izpiske zbirnih centrov. Program ob uvozu izpiska podatke o številki transakcijskega računa, konta, šifre partnerja, vrsti sklica beleži v posebno tabelo. Pri uvozu in obdelavi bančnega izpiska vam je na voljo možnost pregleda skeniranih bančnih izpiskov.

Test bilance je operacija z “zgovornim nazivom”, ki vam bo prihranila marsikatero uro pri izdelavi zaključnega računa, saj opravi vse tiste osnovne kontrole usklajenosti analitike z glavno knjigo, ki jo običajno mora vsak dober računovodja. Operacija v izbranem bilančnem obdobju testira naslednje stvari:

 • razliko med DDV-jem, izkazanem v glavni in fakturni knjigi,
 • stanje neknjiženih računov (prejetih in izdanih) v fakturni knjigi,
 • stanje neknjiženih knjižb (v začasnem prostoru in v nalaganju neknjiženih knjižb),
 • ustreznost bilančnega obdobja za knjižbe v dnevniku,
 • izravnanost bilance,
 • ustreznost smeri saldov na kontih (debet ali kredit),
 • skladnost analitike osnovnih sredstev s stanjem v glavni knjigi in
 • saldo zaprtih postavk v saldakontih.

Po opravljenem testu se vam na ekranu izpiše poročilo o izvedenem testu, ki vključuje ugotovitve in navodila v zvezi z morebitnimi odstopanji stanj. Teste je možno izvajati tudi posamično.

Računovodski in davčni izkazi

Računovodsko obračunavanje je pomembno pri sestavljanju računovodskih obračunov tako za notranje kot tudi za zunanje uporabnike. Računovodske izkaze, ki jih določajo SRS 24 (2006), SRS 25 (2006), Zakon od DDPO (davčni obračun s prilogami), AJPES, podpira tudi OpPIS , saj vse zahtevane izkaze pripravimo kot preglednice, ki so enostavne za rokovanje. Preglednica je podobna Excelovemu delovnemu listu, ki zajema podatke po vnaprej pripravljenih formulah iz bruto bilance. Tiskanje izkazov je enostavno, poleg tega pa jih lahko kot PDF priponko pošljete po elektronski pošti ali izvozite neposredno kot datoteko na DURS ali AJPES.

Statistika finančnih računov, ki je za nekatere računovodje prava nočna mora, je v OpPIS-u narejena v treh enostavnih korakih. Pripravljene podatke neposredno polnite v Excelovo datoteko, ki jo nato na spletni strani AJPES-a samo še uvozite.

Zaključevanja

Zaključevanje razredov 4 in 7 naredi program sam z avtomatskimi temeljnicami. Ravno tako se tudi zaključevanje leta naredi avtomatsko, kjer program pripravi otvoritveno temeljnico, avtomatsko odpre podjetje z novo letnico in skopira vse potrebne šifrante in nastavitve.

Glavna knjiga vsebuje tudi:

 • finančni plan, ki ga lahko uporabimo v analizah za primerjave dejanskega prometa napram planu,
 • avtomatsko zapiranje davčnega obdobja – kontnih kartic, na katerih se nahaja DDV,
 • knjiženje po sistemu denarnega toka, ki ga uporabljajo javni zavodi in proračunski porabniki,
 • delitev stroškov in prihodkov po ključih na str. mesta, projekte,
 • avtomatsko generiranje ključev za delitev stroškov in prihodkov na osnovi različnih metod, npr. izdelavnih ur v plačah,
 • avtomatsko zapiranje režijskih str. mest in/ali projektov in preknjiževanje na tiste s prometom v tekočem mesecu,
 • uvažanje knjižb iz programov drugih proizvajalcev,
 • BST in SKV – poročila za banko Slovenije,
 • izdelavo in analizo denarnih tokov ter plana,
 • ...

Zaupajo nam