Davčna napoved

Davek od dohodkov pravnih oseb je neposredni davek, ki ga pravne osebe ne morejo prevaliti na drugo osebo in tako neposredno znižuje čisti poslovni izid pravne osebe. Modul Davčna napoved omogoča izdelavo DDPO za katero koli obliko poslovnega subjekta, ki jo tudi direktno oddate na e-davke.

Uporabniki imajo možnost, da za poslovne dogodke, ki niso davčno priznani, odprejo svoje konte, na katere že med letom knjižijo take vrste dogodkov. Druga možnost je evidentiranje takšnih poslovnih dogodkov preko šifranta davčno nepriznanih prihodkov in odhodkov, ki smo ga pripravili v Opalu in ga lahko uporabnik kadar koli prevzame z našega strežnika.

Primer dela šifranta:

Brez naknadnih pregledov ob koncu leta

Z uporabo funkcionalnosti modula Davčna napoved vam ob koncu poslovnega leta ni potrebno ponovno pregledovati listin in take vrste poslovnih dogodkov evidentirati npr. v Excelu. V kolikor se je knjiženje že med letom opravljalo v skladu z navodili, uporabnik le še izpolni priloge, katerih podatki se preko formul prenašajo v davčni obračun, in priprava davčne napovedi je končana. V Opalu preko našega spletnega strežnika strankam vsako leto posodobimo formule, na osnovi katerih se izdela davčni obračun.

Izdelava davčne napovedi že med letom

Davčno napoved lahko izdelate že med letom in tako ugotovite kakšen bo vaš davek ob koncu leta, če boste s tako kontinuiteto poslovanja nadaljevali tudi v prihodnje. Modul namreč omogoča prognoziranje.

Parametri obračuna:

Modul davčne napovedi vam bo za izbrano obdobje izdelal izračun na podlagi podatkov iz same bruto bilance oz. izkaza poslovnega izida in vseh tistih poslovnih dogodkov, ki bodisi povečujejo oz. zmanjšujejo davčno osnovo.

Nekaj izsekov:

Zaupajo nam