Blagovno knjigovodstvo - Zaloge

Zaloge, materialne / blagovne kartice

Zaloge spremljamo količinsko in vrednostno ločeno za vsake skladišče. Vrednostno zaloge vrednotimo po metodi zaporednih cen (FIFO metoda). Vrednostno spremljamo fakturno nabavno vrednost in odvisne stroške nabave. Po prodajnih vrednostih zaloge spremljamo v dodatnem modulu gotovinske prodaje s pomočjo trgovskih evidenc (obrazca TDr in TD). Informativno je možno dobiti tudi vrednost zaloge na določeni dan po zadnji nabavni ceni in/ali po planski ceni, če so le-te vnesene in tudi po zadnji prodajni ceni.

Pri prikazu kartic artiklov (materialne in blagovne kartice) je za vsak dogodek poleg osnovnih podatkov o dokumentu, ki je dogodek povzročil, možno videti tudi vpliv na zaloge, torej količinsko in vrednostno spremembo zaloge ter trenutno stanje zaloge. Za dogodke, ki zmanjšujejo zalogo, je možno dobiti tudi podatek o tem, iz katerih dogodkov nabave je program razknjiževal zmanjšanje zaloge (po fifo metodi). Tako je povsem transaprentno, kako je program izračunal vrednost zaloge.

Serijske številke / sarže

Pri zalogah lahko spremljamo stanje tudi po serijskih številkah in/ali saržah. Spremljanje zaloge po serijskih številkah ali saržah nastavimo za vsak artikel posebej, tako lahko za nekatere artikle spremljamo sarže, za nekatere serijske številke, za nekatere pa nič od tega. Pri spremljanju sarž (in tudi serijskih številk) lahko spremljamo tudi rok uporabe. Tudi spremljanje roka uporabe nastavimo na nivoju artikla.

Začetno stanje, inventure, končno stanje, medskladiščni prenosi

Z dokumentom začetnega stanja vnesemo količinsko in vrednostno stanje zaloge ob začetku uporabe programa.

Inventuro lahko izvajamo večkrat letno. Izvajamo lahko delne ali celotne inventure. Načinov vnosa inventure je več: preko popisnih list (program pripravi popisne liste, nato pa vnašamo samo količine), ročni vnos ali vnos s pomočjo prenosnih terminalov. Inventuro lahko hkrati vnaša več uporabnikov. Podprt je tudi vnos inventurnih pobotov in seveda izdelava in izpis inventurnega elaborata z izračunom DDV od inventurnih razlik.

S končnim stanjem fiksiramo stanje zaloge na določen dan (običajno 31. 12. tekočega leta). Vsi izračuni se potem izvajajo od tega dne dalje.

Z dokumenti Interni prenosi izvajamo prenose zaloge med skladišči. Zaloga se prenaša tako količinsko kot vrednostno, pri čemer je izračun vrednosti seveda avtomatski. Če pri prenosu nastanejo dodatni stroški, lahko vrednost prenosa povečamo za odvisne stroške. To se običajno uporablja pri prenosu iz carinskega v redno skladišče.

Knjiženje zalog

Knjiženje zalog v glavno knjigo je možno izvajati za poljubna časovna obdobja. Podprto je kumulativno knjiženje, kjer se vse vrednosti za posamezna konta za celotno obdobje sknjižijo kot en znesek ali knjiženje po dokumentih, kjer so seštete samo vrednosti enega dokumenta. Kontne sheme za knjiženje so nastavljive in omogočajo knjiženje prav vseh dogodkov, vključno z medskladiščnimi prenosi.

Zaupajo nam