Blagovno knjigovodstvo - Konsignacija

Program podpira obe smeri oz. obliki konsignacije: prejeto in dano konsignacijo.

Prejeta konsignacija
O prejeti konsignaciji govorimo, kadar prodajamo tuje blago. Tako blago prejmemo s konsignacijskim prejemom na posebno konsignacijsko skladišče, s čimer je zelo poenostavljeno spremljanje stanja kosignacijskega blaga. Program avtomatsko izdela odjavo konsignacijskega blaga na osnovi prodaje in ostalih premikov iz skladišča, razen vračil blaga dobavitelju. Pri pregledih prometa lahko promet konsignacijskega blaga spremljamo ločeno od ostalega blaga.

Dana konsignacija
Dana konsignacija je obratna smer od prejete konsignacije. O njej govorimo, kadar lastno blago damo v konsignacijsko prodajo kupcem. Odjave delamo na osnovi poročila kupca. Rezultat odjave je dobavnica za razknjižbo zaloge s konsignacijskega skladišča in račun kupcu. Možna so tudi vračila blaga. Stanje blaga, danega na konsignacijo, spremljamo na lastnem skladišču, s katerega sami ne moremo izvajati prodaje. Govorimo lahko o nerazpoložljivi zalogi.

Zaupajo nam