Kadrovska evidenca, HRM

Kadrovska evidenca je namenjena spremljanju kadrovskih evidenc zaposlenih in omogoča:

Računalniški program (kadrovsko informacijski sistem) Kadrovska evidenca je namenjena spremljanju pridobivanja, ravnanja in razvoja kadrov v podjetju. Poleg kadrov evidenca celostno zajema tudi pripravo in izdelavo organizacijske sheme, vse do  obravnave posameznega delovnega mesta. Kadrovska evidenca se hkrati neposredno povezuje z drugimi moduli npr. Osebni dohodki. 

Osnovna delitev kadrovske evidence znotraj OpPIS-a

 Vodenje kadrov je znotraj OpPIS-a razdeljeno v 2 nivoja. Kadrovska evidenca kot standardni paket vsebuje oz. omogoča:

Organizacijska shema

 • Priprava in izris organizacijske sheme,
 • Vodenje posameznih elementov organizacijske sheme (enote, oddelki, pododdelki…),
 • Razporejanje posameznih elementov znotraj sheme,
 • Dodeljevanje kadrov na posamezna delovna mesta,
 • Spremljanje sprememb organizacijske sheme,…

Delovna mesta

 • Sistematizacija delovnih mest,
 • Pripravo kataloga delovnih mest,
 • Vnos potrebne izobrazbe, znanj, sposobnosti in izkušenj za zasedanje dotičnega delovnega mesta,
 • Opredelitev tarifnih in plačilnih razredov,
 • Opis posebnih zdravstvenih zahtev, potrebne varovalne opreme, izpostavljenost tveganjem,
 • Vnos številnih dodatnih podatkov,…

Kadri

 • Spremljanje pridobivanja in izbere kadrov,
 • Vodenje osnovnih podatkov o kadrih,
 • Vodenje številnih evidenc: evidenca izobrazbe, znanj, izpitov, evidenca začasnega naslova, evidenca telefonov,
 • Vodenje delovnih dovoljenj,
 • Vodenje družinskih članov,
 • Vodenje podatkov o osebnih dohodkih,
 • Spremljanje delovne dobe,
 • Analiziranje delovne discipline in sprejemanje ukrepov,
 • Zadolžitve osnovnih sredstev,
 • Vodenje evidence varstva in zdravja pri delu,
 • Vodenje evidence o poškodbah pri delu,
 • Izračun dopusta in priprava odločb
 • Vodenje in spremljanje koriščenja dopusta,…

Pregledi in izpisi podatkov

 • Izpis osebnega kartona,
 • Izpisi obrazcev in napotnic na zdravniške preglede,
 • Izpisi pogodb po zaposlitvi,
 • Pregledi in izračun delovne dobe,
 • Številni drugi pregledi: pregled kadrov glede na izobrazbo, glede na zaposlitveni status, glede na vrsto delovnega razmerja, …

Drugi nivo – imenovan HRM oz. ravnanje z ljudmi pri delu – je nadstandardna opcija pri vodenju kadrov. Poleg vseh funkcij standardnega paketa vsebuje še: kompetence (z njim povezano ocenjevanje delovnih mest, delavcev, razni pregledi,…), izobraževanja (planiranje in pregledi), zgodovina sprememb zapisov, dodatne možnosti spremljanja pregledov opozoril, sporočilni sistem…

V okvir kadrovske evidence, kot dodatna možnost, sodi tudi opcija razvoja kadrov. Ta modul omogoča pripravo seznama udeležencev razgovora, enostavno sestavljanje in izpolnjevanje obrazca, spremljanje izvajanja razgovorov, statistike rezultatov, primerjave odgovorov,…

Prednosti uporabe modula Kadrovska evidenca:

 • celovit pregled nad spremljanjem ravnanja z ljudmi pri delu,
 • podatki so shranjeni na enem mestu,
 • hitro in enostavno vzdrževanje,
 • hiter dostop do podatkov,
 • opozarjanje na pomembne dogodke, datume,…
 • možnost sočasnega delovanja večjega števila kadrovikov,
 • povezava z drugimi modulu (Osebni dohodki, Potni nalogi,…), kar pomeni enkratno vnašanje,
 • možnost spremljanja zgodovine,

številne možnosti uvoza in izvoza,…

Zaupajo nam