Izplačilo regresa za leto 2023

22 maj 2023

Le še en dober mesec nas loči do roka, do katerega so delodajalci svojim zaposlenim dolžni izplačati regres za letni dopust - rok se izteče 1. 7. 2023. Svetovalko Mojco Vincek smo prosili za nekaj poudarkov, ki veljajo za gospodarske družbe.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko, v primeru nelikvidnosti delodajalca, določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

 

Višina minimalnega regresa

Minimalna višina regresa je enaka višini minimalne plače, ki se uskladi vsako leto glede na rast življenjskih stroškov.

V letu 2023 je minimalni znesek 1.203,36 EUR, medtem ko je znesek najvišjega, neobdavčenega regresa, enak povprečni plači. Ta se spreminja vsak mesec, zato je pred obračunom in izplačilom treba preveriti višino povprečne plače za pretekli mesec. Podatek je objavljen na spletni strani SURS.

 

Kdo vse ima pravico do regresa?

Pravica do regresa je vezana na pravico zaposlenega do dopusta, ki pa po 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pripada vsem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi. Ne glede na to, koliko dopusta posamezni zaposleni izrabi v tekočem letu, mu pripada celotni regres.

V kolikor ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, mu pripada regres sorazmerno delovnemu času, razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. V tem primeru gre za zaposlene, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. Njim regres pripada v celotnem znesku in ne v sorazmernem delu glede na delovni čas.

V primeru, da zaposleni sklene pogodbo o zaposlitvi sredi leta in mu pripada sorazmerni del dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa. O tem podrobneje pišemo v nadaljevanju.

 

Izračun sorazmernega dela dopusta

Pogosto se pojavi vprašanje, kako pravilno določiti sorazmerni del dopusta. Zaposleni ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Pri izračunu sorazmernega dela dopusta je v primeru, da zaposleni prekine delovno razmerje sredi meseca, treba upoštevati 161. člen ZDR-1, ki v tretjem odstavku jasno določa, da se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan. V tem primeru ima zaposleni, poleg 1/12 letnega dopusta za vsak polni mesec zaposlitve, še sorazmerni del za zadnji mesec, pri čemer je treba upoštevati sorazmerni del dni v mesecu in pravilo, da se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan.

Primer 1

Zaposleni ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, ki se mu prekine 18. marca. Dopust mu pripada 1/12 za januar, 1/12 za februar in 18/31 za marec. V primeru, da bi mu za celotno leto pripadalo 24 dni dopusta, je izračun sledeč:

 • 1/12 od 24 je 2 dni dopusta za mesec januar.
 • 1/12 od 24 je 2 dni dopusta za mesec februar.
 • 18/31 od 2 je 1,16 dneva za mesec marec.

Zaposlenemu torej za obdobje od 1. 1. do 18. 3. pripada 5 dni dopusta.

Primer 2

Zaposleni ima sklenjeno pogodbo za določen čas, od 10. 7. do 20. 12. Če bi bil zaposlen celo leto, bi mu pripadalo 20 dni dopusta. Praksa je naslednja:

 • 1/12 od 20 dni je 1,67 dneva dopusta na mesec.
 • Od 10. 7. do 10. 12. mu tako pripada 5 x 1/12 dni dopusta, kar je 8,35 dneva dopusta.
 • Od 10. 12. do 20. 12. mu pripada 10/31 dni dopusta, kar je 0,54 dneva dopusta. Ker sorazmerni del za december presega polovico dneva, se zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Tako zaposlenemu za to obdobje pripada 9 dni dopusta.

 

Izračun sorazmernega dela regresa

Enak način izračuna sorazmernosti, kot pri dopustih, se uporabi tudi pri izračunu zneska regresa.

Kot pravi ZDR-1, je pravica do regresa vezana na pravico do dopusta in je treba izračunati sorazmerni del, vključno s sorazmernim delom za posamezne dneve v zadnjem mesecu.

V spodnjih primerih smo uporabili minimalni znesek regresa za leto 2023, torej 1.203,36 EUR.

Primer 1

Zaposleni ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, ki se mu prekine 18. marca. Izračun je sledeč:

 • 1/12 od 1.203,36 EUR je 100,28 EUR za mesec januar.
 • 1/12 od 1.203,36 EUR je 100,28 EUR za mesec februar.
 • 18/31 od 100,28 EUR je 58,23 EUR za mesec marec.

Delavcu pripada 258,79 EUR regresa.

Primer 2

Zaposleni ima sklenjeno pogodbo za določen čas, od 10. 7. do 20. 12. Izračun je naslednji:

 • 1/12 od 1.203,36 EUR je 100,28 EUR za vsak polni mesec zaposlitve.
 • Od 10. 7. do 10. 12. mu tako pripada 5 x 100,28 EUR regresa.
 • Od 10. 12. do 20. 12. mu pripada 10/31 regresa, kar je 32,35 EUR.

Zaposlenemu pripada za obdobje zaposlitve sorazmerni del regresa v znesku 533,75 EUR.

 

Izračun za izplačilo regresa v višini, ki presega neobdavčen znesek

V primeru, da višina regresa presega neobdavčeni znesek, torej višino povprečne plače za pretekli mesec, se od razlike med neobdavčenim delom in zneskom izplačila obračunajo prispevki in akontacija dohodnine.

Primer

Izplačilo regresa v višini 4.000,00 EUR; zadnji podatek za povprečno plačo je na dan priprave članka za obdobje februar 2023 in znaša 2.132,58 EUR.

Osnova za obračun prispevkov je v konkretnem primeru razlika med zneskom regresa in povprečno plačo za mesec februar in znaša 1.867,42 EUR.


 

Prispevek je pripravila Mojca Vincek, Kleos, računovodske storitve d. o. o.

vse novice

Zaupajo nam